Usluge revizije

Mobirise

Revizija

Pouzdane financijske informacije potrebne su ulagačima, menadžerima, vjerovnicima, zakonodavnim tijelima i ostalim zainteresiranim osobama kako bi mogle donositi pravilne odluke o uporabi svojih sredstava. Revizija ima važnu ulogu u tom procesu dajući objektivno i neovisno izvješće o pouzdanosti finacijskuh informacija.
Općenito, pružamo tri vrste revizijskih usluga:

• Revizija financijskih izvješća sustavan je proces objektivnoga prikupljanja i procjene dokaza u svezi s izjavama uprave revidiranog društva o gospodarskim radnjama i događajima kako bi se utvrdio stupanj korespodencije između tih izjava i postavljenih kriterija, te kako bi se rezultati analize prenjeli zainteresiranim korisnicima. Svrha je revizije financijskih izvješća utvrditi jesu li financijska izvješća sastavljena u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima ( ili s drugim skupom računovodstvenih pravila, napr. u skladu s US GAAP) i omogučiti revizoru da izrazi razumno uvjerenje da financijska izvješća daju, u svim značajnim aspektima, objektivnu sliku o financijskom položaju društva koje se revidira.

• Revizija usklađenosti s propisima ima svrhu utvrditi stupanj do kojega se revidirano društvo ili druga organizacija pridržava kako internih pravila i politika, tako i zakonskih propisa.

• Revizija poslovanja sustavan je pregled jednog dijela ili svih aktivnosti revidiranog društva u odnosu na efikasnost oporabe sredstava društva. Svrha je takve revizije procjena poslovne uspješnosti, prepoznavanje područja koja se mogu poboljšati te davanje preporuka za poslovanje. 

Mobirise

Uvid

Uvid predstavlja provođenje intervjua i analitičkih postupaka koji omogućavaju revizoru da izrazi ograničeno uvjerenje ( za razliku od revizije financijskih izvješća) da se financijska izvješća ne trebaju zanačajnije mijenjati kako bi bila u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima (ili drugim skupom računovodstvenih pravila)

Mobirise

Kompilacija

Kompilacija je postupak sastavljanja financijskih izvješća na osnovi informacija prikupljenih od uprave ili članova društva bez izražavanja uvjerenja o tako sastavljenim financijskim izvješćima.
Revizor ne treba provesti postupke kojima bi bio cilj provjera dobivenih informacija.

Mobirise

Revizija pripajanja ili podjela

Dinamika poslovnih kombinacija kao što su pripajanje ili podjela u stalnom je porastu.
Pripajanje, kao najčešća poslovna kombinacija, povećava vrijednost samo ako dva društva koja se pripajaju zajedno vrijede više nego zbroj odvojenih i obično se provode kako bi se povećale mogućnosti rasta.
Osnovni cilj revizije pripajanja, podjela ili tzv. squeeze-out postupaka je potvrditi omjer razmjene dionica, odnosno primaju li članovi pripojenog društva pravičnu naknadu za neto imovinu ili dionice prenesene preuzimatelju.

Mobirise

Revizija nenovčanih ulaganja u temeljni kapital

Ulagači, osobito manjinski dioničari, ali i ostale zainteresirane osobe u nekom društvu moraju biti obavješteni kako će nova emisija dionica djelovati na njihove ekonomske interese, posebice kad se nova emisija dionica obavlja na temelju nenovčanih ulaganja, tzv. ulaganja u naravi.
U tim slučajevima, revizor ima važnu ulogu propisanu Zakonom o trgovačkim društvima, potvrđujući tržišnu vrijednost određene nenovčane imovine koja je predmet ulaganja.

Primjerice:
(a) materijalna i nematerijalna imovina;
(b) financijski instrumenti;
(c) konverzije obveza u temeljni kapital;
(d) prijenos u temeljni kapital zadržane dobiti ili drugih rezervi društva.

Mobirise

Forenzična revizija

Odgovornost je revidiranih društava i drugih revidiranih osoba da uspostave takve interne kontrole i razviju odgovarajuće preventivne strategije koje će onemogućiti pojavu prijevara ili drugih nepravilnosti u njihovoj organizaciji.
Njihova je odgovornost također da kreiraju smjernice i postupke za otkrivanje prijevara te postupanje s njima.

Naš je zadatak pomoći klijentima da spriječe, otkriju ili istraže prijevare, a to uključuje:
(a) poticanje razvoja protu-prijevarnog programa s naglaskom na potencijalne rizike te razvoj preventivnih postupaka;
(b) razvoj potrebnih politika i smjernica uključujući model procjene rizika;
(c) istraživanje prošlih događaja kako bi se utvrdile slabosti u sustavu kontrole, veličini prijevara i drugih nepravilnosti koje su počinili zaposlenici ili uprava.

Temeljni cilj foreznične revizije jest olakšati donošenje strategija za prevenciju prijevara, zatim njihovo točno i pravovremeno otkrivanje te, kad je moguće, uspješnu istragu značajnih slučajeva prijevare.

Mobirise

Financijski due diligence

Svaka poslovna djelatnost daje mnoštvo informacija, no imate li prave informacije kad ih trebate?
 
Naš se posao u due diligence postupku usredotočuje na prijenos informacija koje vam omogućavaju poduzimanje odgovorajućih akcija, oblikovanih tako da možete donjeti pravilne odluke i poduzeti pravilne i pravovremene radnje. Svaka osoba koja planira kupiti dionice ili imovinu (tzv. share or asset deal) mora provjeriti pretpostavke na kojima se zasniva planirano ulaganje.

Naš financijski due diligence omogućava ulagačima bolje razumjevanje ciljnog biznisa te im pomaže identificirati i razumjeti čimbenike kritične za uspjeh, kako bi donijeli ispravne odluke.

Mi otkrivamo snage ciljnog društva , kao i slabosti kojih se ulagači mogu riješiti koristeći se našim iskustvom kako bismo utvrdili buduće izglede ciljnog društva i potvrdili da su uzete u obzir sve značajne činjenice.

Usluga obuhvaća detaljni financijski i porezni due diligence, analizu poslovnih rezultata, novčanih tijekova te podršku u strukturiranju cijele transakcije , kako s financijskoga tako i s pravnog aspekta ( pravni dio obavljaju naši vanjski suradnici, specijalisti za trgovačko pravo i druge relevantne nefinancijske propise).

Mobirise

Interna kontrola i interna revizija

Interna revizija je neovisna procjena aktivnosti unutar društva (ili druge organizacije) kako bi se stekao uvid u poslovanje, kao usluga upravi društva kojim se mjeri i procjenjuje efikasnost kontrolnoga sustava. Interna revizija dio je ukupnog sustava internih kontrola i neovisna je o kontroli uprave.

Može se promatrati kao postupak procjene tijeka informacija u sustavu nadzora kvalitete i cjelovitosti sustava. Provodi se provjerom jesu li informacije konzistentne (postojane) kako unutar sebe, tako i međusobno, kad se provede test pogrešnog tijeka informacija.

Naši specijalisti obavljaju postupke interne revizije te pripremaju izvješća o internoj reviziji kako bi prezentirali upravi koliko je zadovoljavajuć njezin sustav kontrole.

Kontaktirajte nas

Address

Latih revizija d.o.o.
Horvaćanska cesta 31b
10000 Zagreb 
OIB: 79834274954
MB: 02130807


Kontakt

Email: tihomir.lalic@zg.t-com.hr
Telefon: +385 91 793 0214